Menu
Atkins Miljø og klima

3D betaler sig i naturgenopretningsprojekter

Atkins gør brug af 3D i forbindelse med detailprojektering af vandløbsprojektet Klitmøller Å – hvilket har skabt besparelser og højnet kvaliteten af det endelige projekt.

 

I Thisted Kommune har Atkins netop projekteret et vandløbsrestaureringsprojekt i Klitmøller Å med henblik på at skabe faunapassage ved en 4 m høj opstemning til en tidligere mølledam. I projektet har et været nødvendigt at slynge vandløbet kraftigt inden for et meget afgrænset areal med nærtliggende bygninger, veje og andre tekniske anlæg.

Formålet med detailprojekteringen har været at genskabe faunapassage i vandløbet ved mølleopstemningen, for herigennem at opnå målopfyldelse og god økologisk tilstand i vandløbet. Projektet har ligeledes skulle sikre uændret afvanding udenfor projektområdet og holde anlægsbudgettet indenfor tilsagnet.

I den indledende forundersøgelse blev projektet projekteret på traditionel vis med 2D-tegninger og modellering, og usikkerheden blev opvejet ved projektering med store mængder spuns. Under detailprojekteringen gjorde Atkins brug af en 3D-model med inspiration fra nogle af de værktøjer, som virksomheden traditionelt bruger under store komplekse anlægsprojekter. Dette højnede kvaliteten af det endelige produkt samt givet mulighed for at udarbejde en bedre visualisering af de projekterede tiltag, dette særligt til gavn for jordberegninger og den overordnede forståelse af projektet.

Atkins har erfaret flere fordele ved brugen af 3D modellering ved udarbejdelse af naturgenopretningsprojekter:

 1. Forbedret kendskab og sikkerhed for fremtidige fysiske forhold, således geotekniske, afvandingsmæssige og anlægstekniske forhold nemt kan konkretiseres og kvantificeres.
 2. Besparelser på tekniske anlæg igennem et bedre kendskab til projektet muligheder og begrænsninger. I nærværende projekt i Klitmøller Å har 3D-modelleringen medvirket til en halvering af mængden af spuns.
 3. Bedre estimat af jordhåndtering og udarbejdelse af målfaste længdeprofiler, hvilket danner grundlag for et mere præcist udbudsmateriale og dermed øget sikkerhed for entreprenøren når der skal afgives tilbud.
 4. Gode visualiseringsmuligheder, hvilket kan give involverede lodsejere et bedre indblik i omfanget af den pågældende opgave.

Atkins bistå desuden Thisted Kommune gennem udbudsprocessen og står for byggeledelse og fagtilsyn under anlægsarbejdet. Licitationen er netop afsluttet, og Atkins er klar til at påbegynde anlægsarbejdet sammen med Thisted Kommune og den vindende entreprenør til starten af august.

Tryk på billedet for at forstørre:

3D, Atkins


Atkins tilbyder rådgivning inden for:

 • Vådområder
 • Lavbundsprojekter
 • Vandløbsrestaurering
 • Okker
 • Vandløbsopmåling
 • Vandløbsregulativer
 • Myndighedsarbejde
 • Omklassificering af vandløb
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 • VVM
 • Klimatilpasning
 • Hydrologiprojekter.

 


Rasmus Bang, Atkins

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du vil vide mere om etablering af vådområder, er du velkommen til at kontakte gruppeleder, Miljø & Klima, Rasmus Bang, 52 51 98 54, rasmus.bang@atkinsglobal.com

Hent folder om Atkins rådgivning til landets kommuner

Hent nyhedsbrev om Atkins’ klima og miljø- rådgivning

Læs mere om Atkins’ miljørådgivning

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok