Menu
Klimatilpasning byer

Mere end nogensinde skal vi beskytte vores værdier mod oversvømmelser

Klimatilpasninger i forbindelse med stormflods- og skybrudssikring har skrevet sig længere og længere op på den kommunale og nationale dagsorden. Når der skal planlægges og gentænkes infrastruktur og byplanlægning i de danske kommuner, skal man tage hensyn til mere end vej- og jernbanenet og lokalplaner for bebyggelse. Beskyttelse af vores byer mod skader fra vejr og vind er højaktuelt.

 

Det er ikke længere nyt for kommunerne og forsyningsselskaberne at tænke klimatilpasning og skybrudssikring ind i planlægningen, og efter de senere års storme og skybrud med oversvømmelser, bl.a. i København i 2011, har der været en stærkt stigende interesse for netop de emner.

– I UK oplevede man massive oversvømmelser i midten af 00’erne. Store områder blev totalt oversvømmet, mange tusinde briter måtte forlade deres hjem og ødelæggelserne var enorme. I forbindelse med dette og længe før disse emner for alvor kom på dagsordenen i Danmark, har SNC-Lavalin / Atkins løst rigtig mange og omfattende opgaver med bl.a. kortlægning, modellering, risikovurdering, anlægsprojekter og beredskab for at løse udfordringerne og skabe foranstaltninger, der kan håndtere de enorme vandmasser under hensyntagen til klimaforandringer – det har vi lært utroligt meget af, fortæller Mads Ginnerup, fagleder og specialist i afløb, afvanding og klimatilpasning hos Atkins Danmark og fortsætter:

Blandt andet i USA har vi været på banen i flere årtier. Vi har kortlagt oversvømmelser og udarbejdet risikokort for hele Nordamerika og er dybt involveret i bl.a. katastrofevarsling og -håndtering, standardisering og lovgivning på området – og vi har været en af hovedaktørerne på store opgaver i forbindelse med eftervirkningerne, oprydning og sikring efter de kraftige og ødelæggende storme ”Kathrina” og ”Sandy”, som gav store oversvømmelser i kystområderne.

Regnvand er en ressource

I denne tørke vi oplever i Danmark denne sommer, får vi en forsmag på knaphed på vand og bliver mindet om, at vand er en værdifuld ressource. Det gælder både på kort op langt sigt. Regnvand og dets nedsivning til grundvandet danner løbende grundlag for vores vandforsyning og regnvandshåndtering på overfladen kan indgå som væsentlige elementer i vores byplanlægning. Tidligere var det kutymen, at regnvandet skulle afledes og løbe under jorden, men nu vil man gerne udnytte den ressource, regnvandet besidder, ved at etablere blandt andet vådområder og søer inde i byerne.

Nogle steder kan det dog være særdeles vanskeligt på grund af områdets beskaffenhed, fx historiske bevaringsværdige pladser eller områdets topografi.

– Erfaringerne viser, at hvis man allerede fra projektets begyndelse får etableret et samarbejde mellem hydraulikkere, byrumsarkitekter og ingeniører samt beboere, brugere og andre interessenter, kan man skabe nogle løsninger, som er meget mere brugbare og målrettet til det konkrete område, fortæller Mads Ginnerup og uddyber:

– Vi kan have nok så mange planer, men i sidste ende har vandet stor indflydelse på, hvad der kan lade sig gøre. Her er det vigtigt at se på, hvad der er vandets oprindelige naturlige vej i terrænet og vandets mulige forløb i bybilledet ved både almindelige og ekstreme hændelser. På den måde er det muligt at arbejde aktivt med vandet, beskytte mennesker og infrastruktur, styre vandets forløb hensigtsmæssigt, foretage nedsivning eller tilbageholde det midlertidigt i lavninger, opstemning, søer og bassiner.

Blågrønne regnvandsløsninger

Der pågår i øjeblikket omfattende arbejder i Danmark med forskellige udbygninger af kloaksystemerne i kombination med klimasikring, fx store bassinanlæg og skybrudstunneler, hvor regnvandet kan opsamles og ledes ud i havet, som er meget effektive, når der skal håndteres meget store vandmængder.

– Blågrønne løsninger er også et af de foretrukne greb til at håndtere klimaforandringer i byområder. De blågrønne løsninger i forskellige afskygninger er blevet et globalt fænomen og lyder næsten som et mantra overalt i branchen. Når der skal laves nye løsninger med vandhåndtering eller byfornyelse, bliver de gode, grønne byrumsløsninger ofte prioriteret, fortæller Mads Ginnerup

– Et eksempel er den kommende aktivitetspark i Scandiagade i København. Løsningen med 8 haver er også en skybrudsikring, som kan optage ca. 1.500 m3 regnvand ved skybrud. Den er blevet til i samarbejde mellem kommune og forsyning og med god borgerinddragelse og rummer også en rekreativ park, hvor der både er legeplads og udendørs motionsfaciliteter samt forskellige læringsstationer med fokus på vandets strømning, vejrets udvikling og meget andet. Andre eksempler på blågrønne regnvandsløsninger er pladser med f.eks. skaterbaner (eller mere almene motionsfaciliteter som kan fungere som bassiner), etablering af å-lignende forløb og søer i parker samt udnyttelse af allerede eksisterende ådale m.m. i en klimaløsning.

Mads GinnerupFælles for langt de fleste projekters succes er især god interessentinddragelse. Ved at inddrage myndigheder, berørte borgere, forretningsdrivende og trafikanter i området, løfter man klimasikringen fra at være et kommunalt anliggende til at være et fælles projekt.

Kender du mulighederne for klimatilpasning i din kommune?

I dag er Atkins globalt set en førende rådgiver på klimatilpasningsområdet, og der er ikke mange opgaver, vi ikke løse – hvad angår hydraulik, modellering, design, teknik, miljø, anlæg, konstruktioner, finansiering, drift, beredskab, mobilisering ved katastrofer m.m.

Du er altid meget velkommen til at kontakte Mads Ginnerup hos SNC-Lavalin / Atkins, mads.ginnerup@atkinsglobal.com, +45 5251 9812, for hjælp og sparring til dit klimasikringsprojekt.

 


Er det nok at dæmme op for den næste 1000-års hændelse? – stormflodsikring er en kæmpe udfordring for samfundet

Blandt de næste helt store udfordringer i Danmark er stormflodssikring mod oversvømmelse fra havet. Kombinationen af klimaafledte havniveaustigninger og storme gør, at det er nødvendigt at beskytte flere store områder i landet, herunder København.

SNC-Lavalin / Atkins har løst mange tilsvarende projekter rundt om i verden. Her er nogle eksempler:

Thames Tidal Barrier

London, hvor vores kolleger i mange år har lavet et utal af projekter på bl.a. Thames Tidal Barrier med store sluseporte, diger og forbedring af kajanlæg, drift og vedligehold m.m. – alt sammen til beskyttelse af London City mod oversvømmelser.

Læs mere her: Sådan skal London beskyttes mod tidevand og stormflod

Hong Kong Central Reclamation

Hongkong, Victoria Harbour, et gigantprojekt med ny verdensklasse havnefront designet til at forbedre trafikale forhold, begrænse forurening, gøre området attraktivt – inkl. kystbeskyttelse med en bølgeabsorberende væg.

Læs mere: Central Reclamation Phase III

North Carolina Matthew

North Carolina, håndtering af (ofte oversete) risici ved diger og dæmningsløsninger: svigt kan give katastrofale konsekvenser på meget kort tid og uden varsel. Det er væsentligt at se på konsekvenser af svigt og udvælge de anlæg, som skal have ekstra opmærksomhed og forstærkning /forbedring. Her har vi opnået gode resultater med Atkins’ værktøjet ”City Simulator”, hvor vi kan modellere og anskueliggøre direkte konsekvenser og følgevirkninger og skadesbilleder på samfundet og dets infrastruktur ved svigt i fx konstruktioner, diger, sluser m.m. og dermed hjælpe beslutningstagere med at vælge, hvilke anlæg som kræver særlig bevågenhed og forstærkning.

Læs mere om City Simulator i artiklen: City Simulator: Preparing Our Cities for Natural Disasters

Dawlish Waren Beach

Påvirkning af natur- og vandmiljø. Stormflodssikring har mange afledte konsekvenser – en af dem er påvirkningen på natur- og vandmiljø, som kan være markant, og det er et forhold, som skal undersøges og kortlægges, så man kan vurdere behovet for særlige foranstaltninger og kan sikre sig acceptable forhold i forbindelse med påvirkningen.

SNC Lavalin / Atkins har i forbindelse med bl.a. kystnære nationalparker med store vådområder vurderet påvirkninger og restaureringsforhold i forbindelse med skader fra orkanen Sandy og den fremtidige beskyttelse af området.

Vi har bl.a. også udarbejdet en kystforvaltningsplan for det særligt beskyttede strandområdet ved Dawlish, England. Læs mere: Stormflodssikring og kystforvaltning i Dawlish

Private Finance
Den økonomiske udfordring. Finansiering af store stormflodsbeskyttelsesprojekter er ofte en gevaldig opgave. SNC-Lavalin / Aktins har erfaringer med både at få operationelle finansieringsmodeller opstillet både til denne type projekter, herunder anlægget ved opgradering af det 32 km lange dige ved Afsluitdijk i Holland, der bl.a. beskytter Amsterdam, samt mange erfaringer ved andre store anlægsprojekter og infrastrukturanlæg, som vi har været involveret i.

SNC-Lavalin / Aktins indgår i og driver desuden infrastrukturanlæg mange steder i verden; transportanlæg, energiproduktion, råstofindvinding m.m.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok