Menu
Sådan kan kommunerne bruge data til byudvikling

Sådan kan kommunerne bruge data til byudvikling

Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt, hvor 20 kommuner samarbejder om at bruge data til at fremme intelligent byudvikling og grøn vækst. Atkins er med i flere af projekter, og resultaterne er ved at tikke ind. Du kan bl.a. komme med til informationsmøder her i november.

 

Under den fælles paraply ”Den Regionale Datahub” udvikler en række kommuner prototyper for brug af data til at løse en række store udfordringer i samfundet – på områder som mobilitet, klimasikring og drift af bygninger.

Udviklingen af prototyperne foregår i samarbejde mellem en række kommuner og forskellige specialiserede virksomheder, heriblandt Atkins. Meningen med at kalde dem protyper er, at de kan skaleres og bruges af andre kommuner og regioner til at implementere tilsvarende databaserede værktøjer i den enkelte kommune eller region. Arbejdet er forankret i Gate 21 og initieret af Loop City-kommunerne og Region Hovedstaden.

Eksempler på prototyper er disse tre, som kort fortalt går ud på følgende:

1. Hvordan kan kommunerne forudse trafikmønstre?

For Egedal Kommune har Atkins udviklet en prototype til at forudse nye trafikmønstre, når en kommune ændrer byen. Med afsæt i et nyt boligområde i Egedal på 1.300 nye boliger, der opføres over de næste 10 år, er det via data muligt at forudse trafikudviklingen i takt med, at boligområdet tages i brug. Data om boligsammensætning kombineres med kom¬munale data, data om den kollektive trafik og realtidsdata om antal biler på vejene. Herved får man et billede over fremkommeligheden og tra¬fikudviklingen. Prototypen er et beslutnings- og planlægnings¬værktøj til kommunerne for at forebygge trafikale udfordringer.

NB! Der er informationsmøde hos Gate21 i Albertslund om skalering af denne prototype den 20. november. Læs mere, og tilmeld dig her

2. Kan data bruges til at optimere arealudnyttelsen i kommunale bygninger?

Dette projekt gennemfører Atkins for Gentofte og Frederiksberg Kommuner. De ejer – som alle andre kommuner – en hel del bygninger, der benyttes til mange forskellige formål fx som arbejdsplads for medarbejdere, som mødelokaler, til kultur- og fritidsaktiviteter, skoler, plejehjem m.m. Men udnyttes lokalerne godt nok? Ligger der et effektiviseringspotentiale i at bruge de kommunale bygninger bedre? Der udvikles en prototype til at undersøge dette. Ved at opsætte sensorer i en række haller og mødelokaler i kommunernes bygninger og sammenholde data herfra med bl.a. data for booking af lokalerne skabes der et overblik over den faktiske benyttelse af lokalerne. Herved får kommunerne et kvalificeret grundlag for at tildele lokaler til forskellige foreninger og formål. Når disse data kombineres med forbrugsdata, får kommunerne et samlet overblik over arealudnyttelsen og potentialerne for ener¬gioptimering.

NB! Der er informationsmøde hos Gate21 i Albertslund om skalering af denne prototype den 19. november. Læs mere og tilmeld dig her

3. Bedre information til bilister om vejarbejde

Atkins udvikler for Hillerød Kommune en prototype på at give bilister bedre information om vejarbejde. Målgruppen er pendlere, som hver dag kører bil ad samme rute, men ikke nødvendigvis slår deres navigationsudstyr til. Kan man tilbyde dem relevant information om rejsetider, så flaskehalse kan minimeres, og flowet øges? Til det formål er der i projektet udviklet en sms-service, som bilister kan abonnere på. Med den modtages information om rejsetid på fire udvalgte strækninger i Hillerød Kommune. Informationen baserer sig på realtidsdata og skal bidrage til, at bilister ændrer rute eller tidspunkt for kørsel, så trængslen mindskes dér, hvor vejarbejdet finder sted.  Se mere i denne video

4. Ny hjælp til klimasikring – på tværs af kommunegrænser

Som en hjælp til kommuners klimaberedskab har virksomheden Informetics i samarbejde med Atkins samt Vallensbæk Kommune, Ishøj Forsyning og HOFOR udviklet en prototype, det gør det muligt at forudsige og reagere på konsekvenserne ved ekstrem nedbør på tværs af kommunegrænser. I dag mangler den enkelte kommune overblik over forholdene i de nærliggende kommuner. På baggrund af realtidsdata og dataanalyse får kommuner og forsyningsselskaber med denne prototype overblik over, hvor der er uudnyttet kapacitet i vandoplandet på tværs af kommunegrænser og herved bedre mulighed at styre sluser og pumper og foretage forbedringer. Det er nem og billig løsning, som hjælper forsyningsselskaberne med at finde ud af, hvor der er overskydende kapacitet og dermed hvor de kan opbevare og forsinke vandet.

Prototypen tilbyder også en service, der adviserer borgerne om forhøjet vandstand. Prototypen er testet med en på en konkret og særligt udsat cykelsti ved Vallensbæk Mose, men kan tilpasses til andre cykelstier, veje, parkeringspladser m.v. Den vil også kunne bruges til at måle andet end vand, fx mængder af affald. Når cykelstien i Vallensbæk oversvømmes, får borgere, der abonnerer på servicen, en sms, sådan at de kan vælge en alternativ rute. Der benyttes vandstandssensorer, som måler vandstanden i realtid. Det er gratis at tilmelde sig servicen. Se mere i denne video

Du kan på denregionaledatahub.dk/ finde information om alle de forskellige prototyper, bl.a. i form af korte, informative film.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om de forskellige prototyper, og hvordan din kommune kan udnytte dem, så kontakt afdelingschef for GIS og IT i Atkins, Johan Hartnack: 5251 9357, johan.hartnack@atkinsglobal.com

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok