Menu

Lavbundsareal ved Birkekær

For Naturstyrelsen har vi undersøgt de tekniske og ejendomsmæssige muligheder for realisering af et 116 ha stort lavbundsareal ved Birkekær i Aabenraa Kommune.

 

Hovedformålet med etablering af lavbundsprojekter er at reducere landbrugets samlede udledning af drivhusgasser ved ekstensi-vering af landbrugsdriften og omlægge til naturlig hydrologi. Klimaeffekten ved lavbundsprojekter opstår ved, at de øvre jordlag i projektområdet tilføres mindre ilt som konsekvens af ekstensivering og et ophør med jordbearbejdning, gødskning og afvanding af arealerne.

Det indledende undersøgelsesområde på 130 ha består hovedsageligt af permanent græs med en del arealer i omdrift og lidt naturarealer. Området gennemløbes af flere mindre drænkanaler og vandløb, der ca. 3 km nedstrøms løber ud i Tinglev Mose. Jordbundsforholdene består hovedsageligt af tørveholdigt jord, hvilket er en væsentlig forudsætning for at opnå de opstillede natur- og klimamæssige gevinster.

Teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse

Vi udarbejdede en teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse, som har til formål at udgøre beslutningsgrundlag i forhold til projektets realiseringspotentiale.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse omfatter et 115 ha stort areal bestående af permanent græs og arealer i omdrift. Projekt-arealet ejes af samlet set 17 lodsejere, som er besøgt med henblik på at vurdere om der er opbakning til at gennemføre projektet ved frivilligt at ophøre med landbrugsdrift, gødskning og afvanding af arealerne. På lodsejermøderne er der bl.a. orienteret omkring projektets natur- og klimamæssige gevinster og samtidig orienteret omkring de økonomiske muligheder og incitamenter (tilskuds-ordninger, jordfordeling, salg m.m.) for den enkelte lodsejer til at deltage i projekterne.

Fakta om projektet

Kunde
Naturstyrelsen

Projektperiode
2017-2018

Ydelser
Teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse
Beregning og visualisering af klima- og naturkonsekvenser
Anlægsteknisk projektering
Lodsejerhåndtering

Land
Danmark

Profile

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling
anette.marqvardsen@atkinsglobal.com

Ombygning af Viborg Station
Viborg Station

Som en del af et større fornyelsesprojekt har Viborg Kommune valgt at ombygge Viborg Station. De bad Atkins levere rådgivning til projektet, som bl.a. betød at 1,2 km spor skulle

>Læs mere
Miljøundersøgelser, Femern Bælt
Femern_20160922_01

Efter planen vil den faste forbindelse over Femern Bælt bestå af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane. Til de danske tilslutningsanlæg har Atkins undersøgt støj- og vibrationspåvirkninger af

>Læs mere
Undersøgelser syd for Aarhus
Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Som et skridt på vejen for at realisere visionen om en times rejsetid mellem Odense og Aarhus er der planlagt en helt ny banestrækning mellem Hovedgård og Hasselager syd for

>Læs mere
Vådområde ved Fensholt
Vådområde, Atkins

For at klarlægge mulighederne for at etablere et vådområde ved Fensholt langs Stampmølle Bæk, der ligger i oplandet til Norsminde Fjord, hjælper Atkins med den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse.  

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok