Menu
Hør om fremtidens databaserede klimatilpasning

Ekstremvejr og oversvømmelse

Klimaændringerne betyder i Danmark, at vi får flere storme, mildere vintre med mere nedbør og tørre somre med hyppigere og mere intensiv nedbør. Sidstnævnte kan medføre oversvømmelser, som kan have store økonomiske konsekvenser for bygherre og samfund. Til eksempel er omkostningerne til udbedring af skaderne efter skybruddet i København den 2. juni 2011 opgjort til ca. 5 mio. kr.

 

Atkins har stor erfaring i risikovurdering af byggeri og infrastruktur. Vi hjælper vores kunder med at identificere, prioritere og håndtere klimarisici, således at der skabes sikkerhed for driften af byggeriet eller anlægget.

Oversvømmelsesrisiko

Atkins har stor erfaring med at udføre screeninger af infrastrukturanlæg, byområder og kyststrækninger for at identificere potentielle oversvømmelsesområder – såkaldte Blue Spot-analyser. Med en GIS-baseret hydrologisk tilpasset højdemodel kan vi simulere en given regn- eller stormflodshændelse og kortlægge, hvor vandet løber hen i landskabet (strømningsveje), samt hvor det samler sig (Blue Spots). Således kan vi hurtigt og effektivt hjælpe med at udpege de områder, hvor der bør foretages en målrettet indsats over for oversvømmelse.

For Det Europæiske Miljøagentur har vi lavet en geografisk kortlægning af områder, hvor den stigende vandstand kan blive en oversvømmelsestrussel for lavtliggende, bebyggede områder. Endvidere har vi foretaget en Blue Spot-analyse for Banedanmark på banestrækningen mellem Hovedgård og Hasselager.

Risikovurdering

Atkins kan tilbyde at udarbejde en risikovurdering i forhold til klimaændringer. Vi hjælper med at beskrive og prioritere risici, og sammen med kunden, typisk via en risikoworkshop, udarbejder vi en risikovurdering, som kan ligge til grund for en konkret handlingsplan. En handlingsplan indeholder en samlet opgørelse over risici i prioriteret rækkefølge, hvor der også er forslag til risikominimerende tiltag.

Klimatilpasning og LAR

Oversvømmede veje, fyldte kloakker og vand i kælderen – omkostningerne ved oversvømmelse er omfattende. Derfor skal nye anlæg og infrastruktur eller et nyt boligområde designes til at modstå det fremtidige klima.

Klimatilpasning handler bl.a. om at designe afvandingssystemet til de ændrede vandmængder, men også om at håndtere regnvandet så tæt på kilden som muligt – såkaldte LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

I Atkins fokuserer vi på at kombinere forskellige LAR-løsninger for at få vandstrømmene til at indgå i et naturligt kredsløb. Vandet kan fx ledes til regnbede, bassiner og faskiner eller kan opsamles og genanvendes til vanding, vask og toiletskyl. Herved skabes et bedre vandkredsløb, som skåner kloaksystemet og reducerer behovet for dyre investeringer i kloakker og bassiner under jorden. Så vidt muligt finder vi løsninger, hvor vandet renses lokalt til et niveau, hvor det kan ledes ud til recipienterne uden forudgående rensning på renseanlæg – til gavn for både økonomi og miljø.

I Atkins arbejder vi med, at de øgede vandmængder ikke blot skal ledes ned i kloakken, men skal ses som en ressource til at skabe bedre by- og oplevelsesrum samt bedre natur. LAR-løsninger udarbejdes derfor ved et tæt, tværfagligt samarbejde mellem afløbsingeniører, arkitekter og miljøspecialister, således at alle facetter indarbejdes i løsningen.

Skybrudspark i Scandiagade

Skybrudspark

Et innovativt skybrudsprojekt i Københavns Sydhavn sikrer beboerne mod vand i kælderen og slår et slag for biodiversiteten med over 120 forskellige planter.

>Læs mere
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok