Menu
Ejendomsmæssige forundersøgelser og jordfordeling

Ejendomsmæssige forundersøgelser

Atkins erfarne landinspektører kan gennem deres solide erfaring med lodsejerhåndtering, areal- og adgangsforhold, arealreguleringer i det åbne land m.m. bidrage til ”at samle puslespillet” og afdække mulighederne for jordfordeling i jeres konkrete projekt.

 

Vi kan tilbyde en samlet pakke forud for realisering af jeres projekt. Vores landinspektører med solid erfaring inden for arealforhold, lodsejerhåndtering og arealregulering i det åbne land kan bidrage til at afdække mulighederne for jordfordeling, og vores dygtige natur- og klimafolk kan bidrage med de faktiske natur- og klimagevinster.

Som en del af projektrealiseringen kan vi igennem dialog og forhandling med lodsejere sikre de nødvendige aftaler til forelæggelse for Jordbrugskommissionen og dermed få gennemført jordfordelingen. Den afsluttende matrikulære og tinglysningsmæssige berigtigelse kan vi tilbyde løst ved underleverandør.

Ved realisering af natur-, miljø- og klimaprojekter (fx vådområde- og lavbundsprojekter, drikkevandsbeskyttelse, skovrejsning) kan jordfordeling være et centralt element i den samlede løsning. Jordfordelingen vil oftest være det afgørende incitament for lodsejerne til at medvirke i projekter-ne på frivillig basis ved at udtage marginale jorder af landbrugsdriften mod til gengæld at erhverve mere dyrkningssikker jord.

Ved anlæggelse af ny infrastruktur såsom veje og jernbaner kan det være hensigtsmæssigt at overveje jordfordeling, så der bl.a. opnås en bedre arrondering af de omkringliggende landbrugsejendomme. Dette resulterer bl.a. i værdiforøgelser af de involverede ejendomme og har tilhørende samfundsgevinster i form af mindre landbrugskørsel på det omkringliggende vejnet m.m.

Fra politisk side er der øget fokus på fordele og gevinster ved benyttelse af jordfordeling for at løse nutidens natur- og klimaudfordringer, hvilket bevirker at jordfordelingen helt eller delvist kan finansieres gennem statsligt øremærkede puljer. Bl.a. er der i årene 2019 – 2022 afsat 150 mio. kr. i en ”Multifunktionel jordfordelingsfond”, som har til hensigt at tilvejebringe erfaringer og input til en eventuel multifunktionel jordreform i langt større skala.

Birkekaer

Lavbundsareal Birkekær

For Naturstyrelsen har vi undersøgt de tekniske og ejendomsmæssige muligheder for realisering af et 116 ha stort lavbundsareal ved Birkekær i Aabenraa Kommune.

>Læs mere
Lavbundsareal ved Burkal

Lavbundsareal, Burkal

For Naturstyrelsen har vi undersøgt de tekniske og ejendomsmæssige muligheder for realisering af et 130 ha stort lavbundsareal ved Burkal i Aabenraa Kommune.

>Læs mere
Teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse

Vådområde, Gjerlev

For Naturstyrelsen har vi undersøgt de tekniske og ejendomsmæssige muligheder for realisering af et 110 ha stort kvælstof-vådområde mellem Gjerlev og Øster Tørslev i Randers Kommune.

>Læs mere
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok