Ringvej Syd

Om få år vil Horsens midtby være sikret mod oversvømmelser fra Horsens Fjord. Som totalrådgiver for Horsens Kommune er Atkins med til at realisere løsningen, der vil sætte Horsens på landkortet med et af landets mest effektive pumpesystemer til klima- og stormflodssikring.

Midtbyen sikres mod oversvømmelser

Horsens’ midtby ligger særdeles udsat i forhold til vandstandsstigninger i Horsens Fjord. I de sidste par årtier har der været en del oversvømmelser, hvoraf den største i 2006 skabte store skader i de lavere dele af byen.

Den kommende klimasikringsløsning er en del af Horsens Kommunes vejprojekt omkring forlængelsen af Ringvej Syd, som skal flytte trafik uden om Horsens Midtby. Den nye ringvej vil krydse Horsens Fjord på en dæmning, der skal fungere som stormflodssikring og værn mod en forhøjet vandstand i fjorden.

Et af landets mest effektive pumpesystemer til klimasikring

Den nye dæmningskonstruktion krydser vandløbene Bygholm Å og Dagnæs Bæk. I dæmningen ved udløbet for Bygholm Å etableres sluseanlæg – og et pumpeanlæg med Arkimedespumper, som er i stand til at pumpe 30 m3/s vand ud i fjorden, når sluseanlægget er lukket. Ved udløbet for Dagnæs Bæk etableres der en sluse.

I dimensioneringen af Arkimedespumperne er der taget hensyn til de forventede fremtidige stigninger i regnmængderne og deraf afledte tilstrømningsmængder til vandløbene fra bl.a. Bygholm Sø og Horsens by.

Det bliver et af de hidtil mest effektive pumpesystemer til klimasikring af en dansk by og vil sætte Horsens i front, hvad angår pumpe- og slusekapacitet til en stormflodssikring.

Sluseanlægget og pumpesystemet forventes at blive medfinansieret af SAMN Forsyning i Horsens. Baggrunden er, at etablering sluse- og pumpesystem til håndteringen af højtstående vandspejl i fjorden er en stor gevinst i forhold til valg af andre løsninger inde i midtbyen, hvor etablering af løsninger er kostbart, og der er begrænset plads til vandopmagasinering.

Natur og dyreliv langs kysten

Der er i projektet taget højde for områdets odderbestand, fiskebestand, gennemsejlingsmuligheder for små både og kajakker samt til den fremtidige drift af anlægget, der er optimeret med bl.a. valget af Arkimedespumper. Rent teknisk er der tale om store installationer, som skal være meget driftssikre og driftsvenlige.

Beskyttelse af områdets natur og dyreliv har høj prioritet, heriblandt den lokale odderbestand. En af tunnellerne, som er del af projektet, bliver en faunapassage designet til bl.a. de oddere, som lever tæt ved å-løb og fjorden.

Æstetikken af sluse- og pumpeanlægget er en meget vigtig faktor for Horsens Kommune. Som det fremgår af visualiseringer fra LYTT Architecture, er anlægget designet til at falde naturligt ind i det omkringliggende landskab og tilbyde nye naturoplevelser for områdets borgere. Således bliver slusen et nyt karakteristisk landemærke, der vil sætte sit præg på udsigten fra havneområdet i mange år fremover.

Visualiseringer: LYTT

Ringvej Syd, Horsens, Atkins, Totalrådgiver, Sluseanlæg
Det nye slusenanlæg mellem Bygholm Å’s udløb og Horsens Fjord bliver et nyt markant element i landskabet. Her ses tværsnit af sluseanlæg vej og cykelsti. Visualiseringer: LYTT
PROJEKT-FAKTA:
Kunde: Horsens Kommune
Underrådgiver: LYTT
Projektperiode: 2020 – 2025
Ydelser: Projektledelse, projekteringsledelse, geotekniske vurderinger, projektforslag, detailprojektering, 3D-projektering, faseplaner, anlægslogistik, fagtilsyn, byggeledelse.