MILJØ OG KLIMA SPILLER EN VIGTIG ROLLE I DE BESLUTNINGER, VI TRÆFFER, NÅR VI INDRETTER VORES SAMFUND

I infrastrukturprojekter arbejder vi for at sikre mindst mulig negativ påvirkning af natur, klima og miljø. Samtidig skal vi bygge til en fremtid, hvor vores byer og transportsystemer skal kunne håndtere større mængder vand.

I Atkins har vi en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med miljø og klima. Det betyder, at vi inddrager de relevante kompetencer på tværs af vores mange faggrupper for at sikre, at løsningerne bliver de mest optimale for miljøet, projekterne og for samfundet.

Vi bruger FNs verdensmål som pejlemærker for vores rådgivning, særligt i projekternes tidlige faser hvor mange af de afgørende beslutninger træffes – både for gennemførelsen af anlægsprojekterne og den senere drift.

Læs om vores arbejde inden for:

KONTAKT OS

Anette Marqvardsen

Afdelingschef, Miljø, vand og landmåling

+45 52 51 98 55

   

VVM OG MILJØVURDERING

Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er omfattet af reglerne om VVM, SMV, Natura 2000-reguleringen eller lignende, skal der foretages en miljøvurdering. Formålet med en miljøvurdering er at identificere de miljømæssige påvirkninger af et projekt, før der tages endelig stilling til det.

I Atkins hjælper vi bygherrer med at udarbejde VVM-screeninger, VVM-redegørelser, miljøvurderinger af planer og programmer (SMV), Natura 2000-konsekvensvurderinger mv.

Myndighedstilladelse og hjælp til processen

At udarbejde miljøredegørelser kræver forståelse for mange og forskellige fagdiscipliner. Vi har erfarne specialister til at dække alle fagområder inden for VVM og andre former for miljøvurderinger.

Udover at udarbejde selve miljøredegørelsen tilbyder vi at være ansvarlig for kontakten til myndighederne og styre projektet gennem hele processen.

Ved udarbejdelse af VVM-redegørelser kan vi stå for processen lige fra tidlig VVM-screening, VVM-scoping og borgerinddragelse til høringsfase og udarbejdelse af hvidbog samt endelig indhentning af VVM-tilladelse – emner som kræver tæt dialog med myndighederne.

BEREGNINGER AF CO2-FORBRUG

I Danmark såvel som internationalt er Atkins dybt engageret i at bidrage til rejsen imod et klimaneutralt samfund. Vi arbejder med strategier og løsninger til mindre CO2-emission, både i anlægsprojekterne og i driften af infrastrukturen.

Vi anvender forskellige typer værktøjer fx InfraLCA til at beregne CO2-aftryk på materialer, anlæg og hele projekter. Beregningerne muliggør både indledende (screening) beregninger til fx valg af byggeform, materialer eller transport og selve det projekterede projekt. Ligeledes kan vi udarbejde livscykluslusanalyse for hele projektets CO2-aftryk.

STØJ OG VIBRATIONER

I Atkins rådgiver vi om støj og vibrationer i forbindelse med screening og projektering af veje, jernbaner og anlæg. Vi benytter avancerede støjmodeller og detaljerede data til at udforme støjrapporter og notater, som giver vores kunder et velinformeret beslutningsgrundlag.

Støj fra veje

Vi beregner støj fra både eksisterende og planlagte veje. Vi udarbejder støjmodeller på baggrund af digitale geografiske data, boligregistre og trafiktal og udfører alle støjberegninger i SoundPLAN. Vi benytter den fælles nordiske beregningsmetode Nord2000 til at beregne lydudbredelse under forskellige meteorologiske forhold og som et gennemsnit over et helt år. På den måde sikrer vi, at de støjgener, der måtte være, vurderes ens for alle – uafhængigt af geografiske placering og årstid.

Støj og vibrationer fra jernbaner

Ligesom ved støj fra veje opbygger vi støjmodeller for nuværende og potentielle jernbaner og udarbejder bl.a. optællinger af støjbelastede boliger. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter kan vi vurdere vibrationsniveauer – både for komfort og bygningsskadelige vibrationer. Alle resultater vurderer vi i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, og overskrides disse, foreslår vi afværgeforanstaltninger.

Støjkortlægning

Vi tilbyder støjkortlægning på både stor og lille skala. Det kan være detaljerede kortlægninger for hele byer eller mindre kortlægninger til udpegning af indsatsområder i mindre byer. Resultaterne kan leveres i et format, som let integreres med eksisterede GIS-løsninger.

KLIMATILPASNING

Klimaforandringerne betyder, at vi i fremtiden vil mærke voldsommere regn, skybrud og stormfloder. Det kan give oversvømmelser med store økonomiske konsekvenser for bygherrer og samfund.

Derfor er der brug for omtanke og nytænkning for at beskytte de eksisterende anlæg og udvikle nye arealer og løsninger, som er tilpasset de større vandmængder.

Vandet kræver plads

Vandet kommer i højere grad til at påvirke vores samfund og landskab. Vandet skal have plads og bliver i fremtiden mere synligt, i form af enge, vandløb, opbevaringsarealer, regnbede eller mere traditionelle bassiner og render på såvel offentlige som private arealer.

De nye løsninger og landskaber, der opstår heraf, er et udtryk for et nyt paradigme, som lægger sig ned over alt, hvad vi planlægger og designer. Vi står således med en sjælden mulighed og pligt, til at forme og videreudvikle vores byer og landskaber som resiliente levesteder for mennesker i fremtiden.

Indtænk hydraulikken fra start

Vi tilbyder hydraulisk screening, modellering, projektering af render, rør og bygværker, driftsmanualer og tilsynsvirksomhed samt landskabsdesign af de hydrauliske løsninger. Vi er specialiserede i at indtænke hydraulikken som det primære parameter fra start. Derudover lægger vi særligt vægt på at skabe natur og byrum, hvor mennesker har lyst til at færdes i samspil med vandet og dermed skabe grobund for nye værdier, fx ved byggemodninger, ny natur, veje, cykelstier, stationer, forpladser mv.

Effektive løsninger og nye grønne arealer

Vi har stor erfaring med at screene infrastrukturanlæg, by- og naturområder og kyststrækninger for at identificere potentielle oversvømmelsesområder. Vi arbejder detaljeret på kortlægninger og analyser af vandets strømninger, og på små og store anlægsprojekter leverer vi gennemtænkte tværfaglige løsninger, hvor klimatilpasning kan være afgørende.

Nedsivning af regnvand lokalt gennem LAR-løsninger kan være en god måde at begrønne områder og samtidig udnytte vandet. Andre steder er formgivningen og oplevelsen af vand og landskab det afgørende, mens en effektiv sikring af banetracé kan betyde andre løsninger.

Hvad enten det er nyanlæg eller sikring af et eksisterende område, arbejder vi tværfagligt med fokus på sikkerhed og tryghed for bygherren. Vores dygtige team af landskabsarkitekter er med hele vejen og evner samspillet mellem de tekniske og de bløde værdier.

AFVANDING AF VEJE, STIER OG BANE

Et funktionsdygtigt afvandingsanlæg er en vigtig brik i at sikre en ordentlig trafiksikkerhed og fremkommelighed på vores veje, baner og stier. I Atkins har vi mange års erfaringer med projektering, tilsyn, byggeledelse samt drift og vedligehold af afvandingssystemer til vejanlæg, baneanlæg, broer og andre anlægskonstruktioner.

Vi har stor erfaring med rådgivning af både statslige, kommunale og ikke mindst private kunder – om alt fra små krydsombygninger, cykelstier til nyanlæg af jernbane og komplicerede motorvejsudvidelser. Vi tilbyder ikke faste pakkeløsninger, men tilpasser altid vores ydelse og rådgivning til den enkelte kundes behov og ønsker.

Vi arbejder med de nyeste projekteringsværktøjer, hvilket i kombination med vores rådgiveres faglige viden og kreativitet sikrer projekter af en meget høj kvalitet.

HÅNDTERING AF REGN- OG SPILDEVAND

Aldrende kloaksystemer presses af klimaforandringerne, og mange steder er der behov for at stormflod- og skybrudssikre vores byer mod de stigende vandmængder fra hav og nedbør.

Med fokus på bæredygtig vandhåndtering kan vi hjælpe med at opgradere kloaksystemer og håndtere de store vandmængder. Vi udfører alt fra separering til nyanlæg, eksempelvis ved byggemodninger, byomdannelse, havneudvidelser og langs vej- og bane.

Bag ethvert projekt ligger grundige analyser og beregninger. Vores specialister har stor og lang erfaring med hydrauliske beregninger. Med disse kan vores projektleder rådgive bygherre på et fremsynet og nuanceret, teknisk grundlag.

Med baggrund i vores brede kendskab til hele vandets kredsløb kan vi også være sparringspartner ved myndighedsgodkendelser af projekter. Vi arbejder altid med den nyeste teknologi og værktøjer, herunder 3D-modeller.

HÅNDTERING AF JORD OG GRUNDVAND

I Atkins rådgiver inden for alle aspekter af jord- og grundvandsforurening, metoder til at afværge forurening, håndtering af jord samt miljøtilsyn i forbindelse med anlægsprojekter.

Undersøgelse af jord- og grundvand

Inden for jord- og grundvandsforurening rådgiver vi om hele spektret fra prioritering, myndighedskontakt, undersøgelse, prøvetagning og oprensning af forurening og jorddisponering, til tilsyn og overvågning. Vi har stor erfaring med samarbejde og koordinering med både entreprenører, laboratorier, jordmodtagere og myndigheder, og vi kan varetage alle faser i en undersøgelse for forurenet jord- og grundvand.

Udtagning af jordprøver fra jordmiler

Vi udtager prøver fra opgravet jord. Det kan nogle gange blot dreje sig om 1-2 prøver af jord generet i forbindelse med etablering af eksempelvis en brønd. Andre gange har vi indrettet og drevet midlertidige karteringspladser i forbindelse med nogle de helt store infrastrukturprojekter, hvor der blev udtaget mange hundrede prøver. Jordprøverne analyseres af et af de akkrediterede laboratorier i Danmark.

Moniteringsundersøgelser

Vi foretager også moniteringsundersøgelser. På en enkelt af de større lokaliteter, hvor der er sket en omfattende olieforurening, omfatter moniteringen bl.a.:

  • Udtagning af vandprøver fra afledt overflade-/drænvand
  • Pejling af boringer og afværgebrønde
  • Oppumpning af fri oliefase fra boringer og afværgebrønde
  • Tilsyn med olieudskillere
  • Udarbejdelse af kvartalsrapporter og årsrapporter.

Forurening eller potentielt forurenede banearealer

Vi er specialiseret i at foretage undersøgelser på forurenede eller potentielt forurenede banearealer med alle de udfordringer, det giver med hensyn til sporspærringer, kørestrømsafbrydelser, natarbejde, jernbanesikkerhedsplaner, SR-ledelse m.v.

MILJØ OG VAND – NYHEDER OG PROJEKTER

Billede af perron på togstation om aftenen.

Atkins rådgiver Banedanmark i fornyelsen af det eksisterende belysningsanlæg på 13 stationer i Jylland og på Fyn.

Biler på motorvej i Danmark

For Høje-Taastrup Kommune har Atkins udført et konceptstudie af effekt, økonomi og finansiering af fuld overdækning af dele af Holbækmotorvejen.

Nordhavn metrostation

For Metroselskabet har Atkins fået til opgave at udrede mulige linjeføringer, som understøtter bylivet og bidrager til at opnå Metroselskabets klima- og miljømål.