PLANLÆGNING

Vi er med fra de helt tidlige strategiske analyser, når fremtidens byer og infrastruktur planlægges. Vi opmåler og sikrer rettigheder til arealer, og vi designer byrum med fokus på grøn mobilitet, livskvalitet og lang holdbarhed.

Læs om, hvad vi arbejder med inden for:

KONTAKT OS

Anders Kaas

Afdelingschef, Planlægning & arkitektur, Danmark

+45 26 74 63 54

   

Ute Stemmann

Gruppeleder, Planlægning, Danmark

+45 52 51 92 75

   

Rikke Jeppesen

Gruppeleder, Arkitektur, Danmark

+45 52 51 90 03

   

Anette Marqvardsen

Afdelingschef, Miljø, vand og landmåling, Danmark

+45 52 51 98 55

   

STRATEGISKE ANALYSER

Forud for større transportinfrastrukturinvesteringer er det nødvendigt at gennemføre strategiske analyser, som kan dokumentere projektets rentabilitet. Vi bistår med samfundsøkonomiske analyser, som på den ene side kapitaliserer de fordele, som opnås, men som samtidig opgør investeringsbehovet baseret på statens nye metode for anlægsbudgettering.

Vi gennemfører en bred vifte af strategiske analyser, som fx omfatter store jernbaneinfrastrukturprojekter, letbanescreeninger, terminalanalyser samt nye driftsformer for operatører.

TRAFIKALE ANALYSER

I Atkins har vi mange års erfaring med trafikale analyser, både hvad angår anvendelsen af simuleringsværktøjer, men også mere enkle analytiske metoder.

Typisk yder vi støtte i de indledende planlægningsfaser, hvor de trafikale fordele i form af køretidsreduktioner, kapacitetsforøgelser og/eller regularitetsforbedringer beregnes.

Vi laver også mikrosimuleringer af passagerstrømme, hvor vi simulerer, hvordan brugerne anvender bygninger eller anlæg, inden det bygges. Derved kan vi få øje på flaskehalse og trængselszoner, som vi ellers ikke ville have været opmærksom på, så vi har mulighed for at skabe et fremtidssikret byggeri.

Vi har et tæt samarbejde med tekniske universiteter i såvel Danmark som i udlandet og bidrager både til undervisningen og følger nøje forskning og udviklingen inden for trafikale analyser, bl.a. ved aktiv deltagelse på diverse konferencer og seminarer.

ARKITEKTUR OG BYUDVIKLING

Anlæg, landskab og by

Til dedikerede designprojekter og som en del af vores multidisciplinære infrastrukturopgaver bidrager vores arkitekter med relateret anlægs-, landskabs- og bydesign. Vores opgaver og kompetencer dækker strategiske beslutninger om anlægsplanlægning og placering samt relationen til omkringliggende by og landskab.

Vi arbejder med større, omsluttende landskabsdesign, der i sig selv bidrager til at knytte bygninger eller anlæg til eksisterende by, infrastruktur og landskab som identitetsskabende bypladser, gaderum, haveanlæg, stationspladser, virksomhedsarealer m.m.

Endvidere møblerer og apterer vi med opholds- og ventemøbler, belysning, information og wayfinding, tilgængelighed og universelt design samt belægninger og detaljer.

Som arkitekter er vores fornemste opgave at sikre sammenhæng og helhed i projekterne – og støtte og fastholde de tekniske fagdiscipliner i forhold til denne helhed. Vi arbejder med branchens værktøjer og standarder, men har særligt fokus på oplevelse, kvalitet, bygbarhed, brugervenlighed, sikkerhed og bæredygtighed. Vi arbejder rutineret med 3D, CAD og BIM, og vi ved, at høj kvalitet kræver disciplin i arbejdet med CAD.

Bygninger og konstruktioner

I tilknytning til anlægsprojekter varetager vi design af relaterede bygninger og konstruktioner. Det kan være alt fra stationsmøblering, støjskærme og rækværker over teknikhuse, elevatorer og lignende til større værksteds- eller service- og kontrolfaciliteter samt design af broer.

Mennesket i centrum

Vores målsætning er at skabe langsigtede, holdbare og fremtidssikrede løsninger, som med mennesket i centrum kan være elegante, behagelige og funktionelle steder, som løser og optimerer praktiske udfordringer og krav samt bidrager positivt til byer og landskaber.

Vi arbejder med branchens værktøjer og standarder, men har et særligt fokus på oplevelse, kvalitet, bygbarhed, brugervenlighed, sikkerhed og bæredygtighed.

TILGÆNGELIGHED I TRANSPORT, BYGNINGER OG BYRUM

I Atkins har vi et erfarent hold af rådgiver inden for tilgængelighed, som hjælper med at tilrettelægge bygninger, udearealer, stationsanlæg og vejarealer, så de kan benyttes af alle.

At opnå tilgængelighed handler om at fjerne eller minimere fysiske barrierer for personer med en funktionsnedsættelse. Dette kræver et godt overblik over behovene for nødvendige tiltag og over de gældende bestemmelser og vejledninger på området samt en tilbundsgående indsigt i projekternes fysiske disponering.

Skærpede krav om tilgængelighed

Kravene til tilgængelighed i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og anlægsprojekter bliver stadigt skærpede i de gældende bestemmelser (fx Bygningsreglementet, TSI-PRM og Vejreglerne), og det påhviler bygherrer og rådgivere at sikre, at byggeprojekter lever op til de gældende tilgængelighedskrav.

For at undgå fejl og mangler, som kan udgøre en stor økonomisk byrde at udbedre efterfølgende, er det vigtigt at tage højde for de mest indgribende bestemmelser allerede i de tidlige faser af et projekt. Gennem de efterfølgende faser skal der fortsat holdes fokus på, at detailløsninger er gennemtænkte og efterlever krav og anbefalinger.

Vi kan auditere bygge- og anlægsprojekter i forhold til tilgængelighed i alle faser af projekterne. Vi har medarbejdere, der er uddannet til auditering inden for henholdsvis bygninger, udearealer og transport (SBi-uddannelse) og inden for vejområdet (Tilgængelighedsrevisor).

TRAFIKSIKKERHED

Færdselssikkerhedskommissionen har en 2030-målsætning om max 90 dræbte og max 900 alvorligt tilskadekomne på de danske veje. I de seneste år har tallene ligget på omkring 175 dræbte og 3.000 tilskadekomne pr. år. En vigtig faktor for at nå målet er, at trafiksikkerheden bliver tænkt grundigt ind, når nye trafikprojekter planlægges.

I Atkins har vi et erfarent hold af trafiksikkerhedsrevisorer, der foretager en systematisk og uafhængig gennemgang af trafikprojekter. Vi undersøger, hvor der kan opstå problemer, og hvor sikkerheden kan optimeres med alternative løsninger.

CYKLISME

I de større danske byer er der et generelt ønske om mindre trængsel og udledning fra køretøjer. En oplagt løsning er at øge cykeltrafikken, men hvis flere skal cykle, er det nødvendigt med en målrettet indsats.

Vi udarbejder strategier med initiativer, der gør cyklen til et attraktivt alternativ til bilen og til en naturlig medspiller for den kollektive trafik. Vi tilbyder totalrådgivning med en bred vifte af tiltag fra cykelvenlige veje og byrum til cykelparkering og innovative løsninger, som vi tilpasser den konkrete kontekst og problematik.

Sikkerhed, fremkommelighed og komfort

En god cykelindsats skal sigte mod at få flere til at cykle og tage højde for sikkerhed, fremkommelighed og komfort.

Desuden har vi fokus på adfærdspåvirkning og imageskabende planlægning på cykelområdet; markedsføring af cyklisme, og hvad der gør det nemmere og sjovere at være cyklist.

Vi kan hjælpe med rådgivning, oplæg, kurser og workshops inden for:

 • Strategisk planlægning
 • Fysisk planlægning
 • Mobilitet og fremkommelighed
 • Handlingsplaner
 • Bycykelplanlægning
 • Idé- og konceptudvikling
 • Proceshåndtering / facilitering
 • Imageskabende cykelplanlægning
 • Projektering af cykelstier m.m.

LANDMÅLING OG EJENDOMSRETTIGHEDER

Har du har brug for hjælp til landmålingsopgaver eller areal- og rettighedserhvervelse til jeres projekter? Vores erfarne landinspektører og landmålere hjælper med projekter af alle størrelser og forskellig kompleksitet.

Vi står klar til at hjælpe med:

 • Landmåling på land, til vands og i luften
 • Areal – og rettighedserhvervelse ved ekspropriation eller frivillige aftaler
 • Ledningsrettigheder og -protokoller
 • Ejendomsmæssige forundersøgelser og jordfordeling.

Vores team af erfarne landinspektører og landmålere har stor ekspertise i at løse komplekse opmålingsopgaver.

Vi tilpasser vores landmålingsrutiner og hjælpeværktøjer til jeres individuelle behov, samtidig med at kvaliteten er i højsædet. Alt vores arbejde kvalitetssikres efter de højeste standarder og vores rutiner er ISO 9001-certificerede.

Blandt vores kernekompetencer er:

 • Etablering af fikspunktsgrundlag
 • Detailopmåling til infrastrukturprojekter, byudvikling m.m.
 • Detailmåling af bro, vej, jernbane, letbane m.m.
 • Punktskyer og digitale terrænmodeller
 • Afsætning i forbindelse med fx ekspropriationsforretning
 • Vandløbsopmåling
 • Kontrolmåling
 • Ledningsregistrering
 • ’Som udført’-dokumentation
 • Skræddersyede løsninger

I mange projekter er det nødvendigt at foretage arealerhvervelse og inddrage lodsejere for at få gennemført projekterne. Vi rådgiver gennem hele projektets levetid om arealer og rettigheder og har en bred erfaring inden for arealerhvervelse ved ekspropriation og frivillige aftaler.

Vi sørger for den gode dialog med lodsejere, myndigheder og bygherren igennem projektet med fokus på tid, kvalitet og økonomi samt at opbygge gode relationer med de involverede parter.

Hvornår kan der eksproprieres?

Der kan fx eksproprieres til anlæg og udvidelse af offentlige veje, realisering af lokalplaner, anlæg og omlægning af forsyningsledninger (el, vand, gas m.m.) samt anlæg og udvidelse af let- og jernbaner. I disse tilfælde er Atkins den oplagte rådgiver til at varetage areal- og rettighedserhvervelsen gennem projektets levetid, hvor vi bl.a. bistår med udarbejdelse af materiale til brug for information af lodsejere, udarbejdelse af materiale i forbindelse med ekspropriations- og åstedsforretninger, gennemførelse af forretninger og udarbejde forslag til erstatning til de berørte lodsejere.

Til brug for areal- og rettighedserhvervelsen udarbejder vi professionelt materiale, der bl.a. viser projektets grænser og arealindgrebene på de involverede ejendomme, opgørelser over afgivne og modtagne arealer for de berørte ejendomme, udarbejder opgørelser over erstatninger, forhandler med lodsejere og meget mere.

Hvad så med ledningerne?

Når der anlægges ny infrastruktur, betyder det ofte at forsyningsledninger skal flyttes eller på anden vis beskyttes. Ved at inddrage Atkins, kommer der hurtigt styr på, hvad der skal foretages i projektet, og hvem der skal betale for eventuelle omlægninger. Vi har stor erfaring med afholdelse af ledningsejermøder og udarbejdelse af ledningsprotokoller, både mht. afklaring af ledningers placering, hvem der skal betale for omlægningen, og hvilke rettigheder der gælder for ledningen.

Er der servitutter i vejen for udførelsen af projektet?

Når der skal gennemføres et infrastrukturprojekt, undersøger Atkins, hvilke restriktioner der er pålagt de berørte ejendomme, og hvordan der tages højde for servitutter, så de ikke er til hinder for gennemførelsen af projektet.

Vores erfarne landinspektører hjælper med at afdække mulighederne for jordfordeling – og vores dygtige natur- og klimafolk afdækker de faktiske natur- og klimagevinster.

Igennem dialog og forhandling med lodsejere sikrer vi de nødvendige aftaler til forelæggelse for Jordbrugskommissionen og dermed gennemførelse af jordfordelingen. Også den afsluttende matrikulære og tinglysningsmæssige berigtigelse kan vi hjælpe med.

Jordfordeling ser vi typisk i forbindelse med natur-, miljø- og klimaprojekter, anlæg af ny infrastruktur og den såkaldte multifunktionel jordfordelingsfond.

Natur-, miljø- og klimaprojekter

Ved realisering af natur-, miljø- og klimaprojekter (fx vådområde- og lavbundsprojekter, drikkevandsbeskyttelse, skovrejsning) kan jordfordeling være et centralt element i den samlede løsning. Jordfordelingen vil oftest være det afgørende incitament for lodsejerne til at medvirke i projekterne på frivillig basis ved at udtage marginale jorder af landbrugsdriften mod til gengæld at erhverve mere dyrkningssikker jord.

Anlæg af ny infrastruktur

Ved anlæggelse af ny infrastruktur såsom veje og jernbaner kan det være hensigtsmæssigt at overveje jordfordeling, så der bl.a. opnås en bedre arrondering af de omkringliggende landbrugsejendomme. Dette resulterer bl.a. i værdiforøgelser af de involverede ejendomme og har tilhørende samfundsgevinster i form af mindre landbrugskørsel på det omkringliggende vejnet m.m.

Multifunktionel jordfordelingsfond

Fra politisk side er der øget fokus på fordele og gevinster ved benyttelse af jordfordeling for at løse nutidens natur- og klimaudfordringer, hvilket bevirker at jordfordelingen helt eller delvist kan finansieres gennem statsligt øremærkede puljer. Bl.a. er der i årene 2019 – 2022 afsat 150 mio. kr. i en ”Multifunktionel jordfordelingsfond”, som har til hensigt at tilvejebringe erfaringer og input til en eventuel multifunktionel jordreform i langt større skala.

PLANLÆGNING – NYHEDER OG PROJEKTER

Biler på motorvej i Danmark

For Høje-Taastrup Kommune har Atkins udført et konceptstudie af effekt, økonomi og finansiering af fuld overdækning af dele af Holbækmotorvejen.

Nordhavn metrostation

For Metroselskabet har Atkins fået til opgave at udrede mulige linjeføringer, som understøtter bylivet og bidrager til at opnå Metroselskabets klima- og miljømål.

Digital løsning forudsiger trafikmønstre

13. september 2021 – Når en kommune gennemfører byudviklingsprojekter, er det nødvendigt at vide, hvilke…

OMBYGNING OSLO S

Læs mere

RINGVEJ OG KLIMASIKRING

Læs mere

ØRESUNDSMOTORVEJENS UDVIDES

Læs mere

JERNBANE UNDER FEMERN

Læs mere