TRANSPORTLØSNINGER DER HOLDER LANGT UD I FREMTIDEN

Effektiv transport og mobilitet er afgørende for et velfungerende samfund. Byudvikling og øget trafik skaber hele tiden nye transportbehov, samtidig med at eksisterende anlæg skal vedligeholdes for at sikre lang holdbarhed og sikkerhed.

Vi leverer rådgivning til alt fra mindre kommunale opgaver til nogle af landets mest omfattende transportprojekter, hvor vi bidrager med helhedsorienterede løsninger i samtlige projektfaser.

Læs om vores kernekompetencer inden for:

KONTAKT OS

Peter Lassen Skrubbeltrang

Afdelingschef, Spor og Anlæg

+45 52 51 91 14

   

Rune Funder Mikkelsen

Afdelingschef, Signal

+45 27 80 26 77

   

Jesper Henrichsen

Afdelingschef, Kørestrøm og Føringsveje

+45 52 51 94 44

   

Rasmus Svith

Afdelingschef, Veje og Motorveje

+45 51 23 79 54

   

Frederik Birkedal Wagner

Afdelingschef, Broer og Konstruktioner

+45 52 51 97 05

   

Klaus Tversted

Afdelingschef, Signal

+45 52 51 97 05

 

Peter Norvin

Afdelingschef, Broer og Konstruktioner

+45 52 51 97 05

   

JERNBANER, METRO OG LETBANER

I Atkins har vi landets største og fagligt bredeste hold af baneeksperter. Uanset om det er højhastighedsbaner, traditionelle regional- og lokalbaner, metrosystemer eller letbaner kan vi rådgive om alle facetter af projektet – og i samtlige faser.

Vi er eksperter inden for:

 • Projektering af ændringer til den eksisterende infrastruktur
 • Linjeføring af ny infrastruktur, herunder sporets underbygning og afvanding
 • Sportekniske elementer, herunder overbygningskonstruktioner og sporskifter
 • Teknisk rådgivning og vejledning om materialer og nyt materiel
 • Rådgivning vedrørende sporvedligeholdelse
 • 3D CAD-visualiseringer af ny infrastruktur
 • Tilsyn
 • Perrondesign
 • Stationer, terminaler og depoter
 • Jord- og afvanding
 • Cost-benefit-analyser i forbindelse med opgradering af eksisterende infrastruktur til højhastighedstrafik
 • Udvikling og udarbejdelse af normer
 • Verifikation af projekter med fokus på linjeføring og opbygning af spor.

Højere hastigheder, kortere rejsetid og optimering af kapacitet er nogle af de krav, der stilles til nutidens banenet. Banens sikkerhed, kontrol og drift afhænger af effektive og pålidelige signal- og sikringsanlæg samt hurtig og effektiv kommunikation mellem operatører, passagerer og vedligeholdelsesmedarbejdere.

Vi rådgiver inden for alle aspekter af sikrings- og kontrolanlæg. Vi har mange års erfaringer med integrerede sikrings- og trafikstyringssystemer og stort kendskab til krav til grænseflader ved internationale applikationer.

Vi bl.a. eksperter inden for:

 • Det fælleseuropæiske signalsystem; ERTMS (European Rail Traffic Management System) niveau 2 samt CBTC (Computer Based Trafik Control)
 • Relæbaserede sikringsanlæg
 • Togkontrolsystemer (ATC, ATP, HKT, ETCS)
 • Trafikale vurderinger
 • Sikkerhedssystemer
 • Overkørselsanlæg
 • Tekniske sikringselementer, signaler og sporskiftedrev
 • Hastighedsprofiler
 • Tilstandsvurderinger og ændringer.

Elektrificerede jernbaner – fjernbaner, S-banen, letbaner, metro og godsbaner – stiller høje krav til et pålideligt kørestrømsystem.

Det skal være robust i sin konstruktion, økonomisk at installere og vedligeholde samt have et optimalt design til håndtering af forskellig brug af systemet. Ud over at leve op til de tekniske kriterier skal systemerne også leve op til omgivelsernes æstetiske krav.

I Atkins har vi mange års erfaring og ekspertise inden for projektering af køreledningsanlæg samt energiforsyning til køreledningsanlæggene. Vi har et bredt kendskab til både nationale og internationale systemer, normer, standarder og godkendelsesprocedurer.

Vi rådgiver inden for alle aspekter af køreledningsanlæg, herunder:

 • Energi- og effektbehov til elektrisk jernbanedrift
 • Energiforsyning
 • EMC-sikkerhedsaspekter og målinger
 • Styring, regulering og overvågning (SRO)
 • Sporskiftevarme
 • Kørestrømanlæg.

Endvidere rådgiver vi i forbindelse med kundeleverancer samt tilsyn med og opdatering af dokumentation efter implementering. Vi modellerer i 3D, så det er nemt løbende at udføre kvalitetskontroller.

Vi projekterer energiforsyning til køreledningsanlæg til alle typer baner.

Vi har et bredt kendskab til både nationale og internationale systemer, normer, standarder og godkendelsesprocedurer – og rådgiver inden for alle aspekter af energiforsyning, herunder:

 • Energiforsyning til jævn- og vekselstrømsanlæg.
 • Energi- og effektbehovsanalyser og elektrotekniske specifikationer på energiforsyningsområdet.
 • Sikkerhedsaspekter og vurdering af EMC-forhold (elektromagnetisk kompatibilitet), herunder immuniseringsforanstaltninger i relation til emission fra køreledningsanlæg.
 • Dispositions- og detailplanlægning af elektrisk ibrugtagning af køreledningsanlæg.
 • Måleteknikker, kontrolmålinger for påvisning af EMC, herunder udarbejdelse af rapporter og andet dokumentationsmateriale.

Vi tilbyder specialiseret rådgivning inden for overvågning og styring af infrastrukturanlæg. Gennem kyndig vejledning i valg af teknologi og processer sikrer vi, at anlæggene får en lang levetid og en høj udnyttelsesgrad.

Vi kan bl.a. analysere investeringsbehov og sikre, at anlæggene lever op til internationale og regionale sikkerhedskrav.

Vi er bl.a. eksperter inden for:

 • Informationssystemer: trafik- og passagersystemer
 • Betalingssystemer og -anlæg
 • Belysning, lysdesign
 • Automatiske og manuelle kontrolsystemer
 • Visuelle systemer til overvågning og genkendelse
 • Indretning af kontrolrum og fjernstyringscentraler
 • Radiosystemer: GSM og TETRA
 • Akustiske annonceringssystemer
 • Datanetværk og trafikplanlægning.
 • Projektering og projektledelse
 • Radio- og telesystemer
 • Ledningskrydsninger
 • Stationer, klargøringsanlæg og perroner, forpladser
 • Arbejdsmiljø (P) og (B)
 • Jernbanesikkerhed, CSM og assessering
 • Bæredygtig projektering, herunder InfraLCA
 • VVM
 • Strategiske analyser
 • Skræddersyede kurser i jernbaneteknik

BROER OG TUNNELLER

Atkins er en af landets førende brorådgivere. Vi har mange års erfaring med design, 3D-projektering, tilsyn, byggeledelse samt drift og vedligeholdelse af broer – ligesom vi har stor ekspertise inden for andre konstruktionstyper såsom faunapassager, spildevands- og stilladskonstruktioner.

Vores specialviden inden for design og vedligeholdelse af broer og bærende konstruktioner udnytter vi i mange forskellige sammenhænge inden for både anlæg og infrastruktur. Vi deltager løbende i udviklingsprojekter bl.a. omkring brug af nye betontyper samt mere bæredygtige og omkostningseffektive metoder til konstruktionsovervågning.

Mange broprojekter gennemfører vi i totalentreprise i tæt og konstruktivt samarbejde med vores totalentreprenør-partnere.

VEJE, MOTORVEJE OG STIER

Et moderne vejnet skal leve op til nutidens krav til bæredygtighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed. Det er udgangspunktet for vores samarbejde med kunder og samarbejdspartnere omkring nyanlæg, ombygning eller vedligehold af veje, motorveje og stier.

Vi rådgiver i alle faser af vejprojekter fra planlægning, projektering og tilsyn til drift og vedligehold.

Vores tætte tværfaglige samarbejde i Atkins betyder, at vi altid kan trække på et bredt netværk af faglig ekspertise, som sikrer vores kunder kvalitet og helhed i opgaveløsningen.

En stærk samarbejdspartner – uanset projektets størrelse

Vi har en bred erfaring inden for dimensionering af belægninger samt vurdering af belægningers tilstand, bæreevne, herunder vurdering af optimal fremtidig vedligeholdsindsats afhængig af trafik og økonomi.

Vi designer og projekterer alle typer vejanlæg ud fra de gældende vejregler. Vi leverer 3D-projektering i NovaPoint, InRoads/PowerCivil og MX. Til afklaring af køretøjers krav til plads og belægningsopbygning benytter vi AutoTurn og MMOPP.

Herudover tænker vi trafiksikkerhed og tilgængelighed ind i alle vejprojektets faser, ligesom vi kan tilbyde revisioner på alle trin.

Vi assisterer bl.a. med:

 • Forundersøgelser og VVM-undersøgelser
 • Planlægning, bygherrerådgivning og anlægsoverslag
 • Skitseprojektering, detailprojektering, udbudsmateriale og kontrahering
 • Tilsyn, byggeledelse, overdragelse til bygherre og garantieftersyn.

I de forskellige projektfaser udfører vi bl.a.:

 • Projektledelse, kvalitets- og miljøledelse
 • Teknisk optimerede løsninger inden for bl.a. afvanding, belægsdimensionering og materialevalg
 • Rådgivning om emner som trafiksikkerhed (trafiksikkerhedsrevision), tilgængelighed (tilgængelighedsrevision), førerløs trafik, bæredygtige valg i anlægsfasen (herunder InfraLCA) og vejmyndighedsopgaver i henhold til vejloven og privatvejsloven.

Vi tilknytter arbejdsmiljøkoordinatorer under både projektering (P-koordinator) og udførelse (B-koordinator).

HAVNE OG VANDBYGNING

Opførelser, udvidelser og renoveringer af havneanlæg kræver stor ekspertise inden for en lang række tekniske områder.  Vores eksperter inden for geoteknik, vandbygning og konstruktioner kan hjælpe jer igennem både store og mindre havneprojekter.

Vi rådgiver bl.a. inden for:

 • Planlægning af geotekniske undersøgelser
 • Vurdering og optimering af geotekniske parametre
 • Projektering af havneanlæg:
  Kajvægge, forankringssystemer, moler, badebroer, betonkonstruktioner, afvanding og belægning.
 • Udbud og kontrahering
 • Byggeledelse og tilsyn
 • Eftersyn, vedligeholdelse og reparationer.

GEOTEKNIK

I ethvert bygge- og anlægsprojekt er jordbundsforholdene af afgørende betydning.

Vi leverer geoteknisk rådgivning i alle projektfaser – fra planlægning af forundersøgelser til udførelse af det endelige design og opfølgning i udførelsesfasen. Vores ekspertise inkluderer:

 • Planlægning og tolkning af geotekniske undersøgelser
 • Boreteknisk rådgivning
 • Fundamentdesign
 • Vurdering af opdrift
 • Fundamentforstærkning
 • Byggegruber og indfatningsvægge
 • Jordankre
 • Pælefundering og -analyser
 • Skrånings- og stabilitetsanalyser
 • Sætningsbetragtninger
 • Marin geoteknik
 • Offshore-konstruktioner og tilsynsydelser
 • Interaktion mellem jord og dynamisk påvirkede konstruktioner
 • FE-modellering
 • International geoteknik
 • Tilsyn og kontrol.

TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR – NYHEDER OG PROJEKTER

Biler på motorvej i Danmark

For Høje-Taastrup Kommune har Atkins udført et konceptstudie af effekt, økonomi og finansiering af fuld overdækning af dele af Holbækmotorvejen.

Jernbane og motorvej

På Vestfyn anlægges en ny dobbeltsporet og elektrificeret højhastighedsjernbane.

Uhre omfartsvej

Vest om Uhre kommer snart en 2 km lang forbindelsesvej, som skal aflaste den daglige…

OMBYGNING OSLO S

Læs mere

RINGVEJ OG KLIMASIKRING

Læs mere

ØRESUNDSMOTORVEJENS UDVIDES

Læs mere

JERNBANE UNDER FEMERN

Læs mere