Category:
Sluse Ringvej Syd i Horsens

28. april 2021

I fremtiden vil en forlængelse af Ringvej Syd ved Horsens lede den tunge trafik uden om Horsens midtby og samtidig sikre byen mod oversvømmelser fra Horsens Fjord. Som totalrådgiver for Horsens Kommune er Atkins med til at realisere projektet, der sætter Horsens på landkortet med et af landets mest effektive pumpesystemer til stormflodssikring.

Forlængelsen af Ringvej Syd skal skabe en nemmere adgang for tung trafik til Horsens Havn og aflaste indfaldsvejene og flere boligområder i Sydbyen. Der bliver en ca. 5 km lang strækning fra Bjerrevej til Bollervej og derfra videre nordpå til havnen i Horsens.

Midtbyen sikres mod oversvømmelser

Forlængelsen af Ringvej Syd er dog langt fra kun et trafikalt projekt. Horsens Kommune slår to fluer med ét smæk, i det at vejen ud over de trafikale gevinster også vil skabe en effektiv stormflodssikring.

Horsens’ midtby ligger særdeles udsat i forhold til vandstandsstigninger i Horsens Fjord. I de sidste par årtier har der været en del oversvømmelser, hvoraf den største i 2006 skabte store skader i de lavere dele af byen.

Den nye ringvej skal således hjælpe med at holde vandmasserne ud. Vejen krydser Horsens Fjord på 2 dæmninger, der vil fungere som en klimasikring mod en forhøjet vandstand i fjorden. I dæmningen ved udløb for Bygholm Å etableres sluse og et pumpeanlæg, som er i stand til at pumpe 30 m3/s vand ud i fjorden. Ved udløbet for Dagnæs Bæk etableres der en sluse.

Det bliver et af de hidtil mest effektive pumpesystemer til klimasikring af en dansk by og sætter således Horsens i front, hvad angår pumpe- og slusekapacitet til stormflodssikring.

Broer, tunneller og krydsende oddere

Som totalrådgiver for kommunen, og med LYTT som underrådgiver, står Atkins for projektering af de to vejdæmninger med en pumpekonstruktion og 2 sluseanlæg. Derudover inkluderer opgaven bygværker på resten af strækningen, herunder detailprojektering til udbud af fire broer, to tunneller samt en delvis projektering de krydsende veje.

Ringvejen kommer til at forløbe igennem et naturområde, og der bliver i projektet bl.a. taget højde for områdets odderbestand. En af tunnellerne bliver netop en faunapassage designet til oddere, som lever tæt ved kysten.

For at sænke støjen fra vejen ved boligområder, vil vejen være gravet 4 – 6 m ned under terræn. Det betyder også, at vejen ikke vil være så synlig i landskabet på disse strækninger.

Ringvej Syd, Horsens, Atkins, Totalrådgiver, Sluseanlæg
Det nye slusenanlæg mellem Bygholm Å’s udløb og Horsens Fjord bliver et nyt markant element i landskabet. Her ses tværsnit af sluseanlæg vej og cykelsti. Visualiseringer: LYTT