22. april 2021 –

Ute Stemmann
Ute Stemmann, ph.d. i økonomi og gruppeleder i Atkins.

Transport af gods via jernbanen skal op i gear og anvendes i langt større omfang end i dag. Målet er både økonomiske og miljømæssige gevinster. Det siger Ute Stemmann, ph.d. i økonomi og gruppeleder i Atkins, i dette indlæg, der første gang blev bragt i Ingeniørens MobilityTech

Alle, der sælger transportløsninger, bør begynde at interessere sig for at inkludere jernbanen, som en del af deres mix og tilbud til kunderne i forhold til godstransport. For der er mange fordele ved denne transportform.

Det gælder ikke kun for gods, der skal transporteres langt. For alle typer af gods, der kan pakkes i containere – dvs. stort set alle typer af gods – alt lige fra fødevarer og non-food varer i detailhandlen til byggematerialer og biomasse har banetransport et stort potentiale som en effektiv, økonomisk og miljørigtig transportløsning i kombination med enten vej- eller skibstransport.

Udfordringen i dag er, at der ikke findes nogen ”pakkeløsninger” for godstransport via banen, og derved går virksomheder glip af et stort potentiale for mere optimal transport. Der er brug for såkaldt intermodal godstransport, dvs. løsninger, hvor man bruger de enkelte transportformer – bane, vej og søfart – optimalt og i kombination.

Brug for bedre samarbejde om transport

Vi har i Atkins for nylig bl.a. færdiggjort en undersøgelse om kombineret transport – med banetransport som en del af transportmixet – under det såkaldte COMBINE-projekt, der finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling via Interreg Baltic Sea Region programmet. Blandt partnerne i COMBINE er bl.a. Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark.

Når vi taler om transportløsninger, handler det ofte om behovet for at udbygge infrastrukturen. Den nye undersøgelse viser imidlertid, at god infrastruktur ikke er en løsning i sig selv; det handler i høj grad om at styrke samarbejdet mellem producenter, transportører, speditører og jernbaneoperatører, hvis man skal indfri potentialet i banetransport.

Fx har et forsøg med godstransport fra den svenske byggevarekæde Jula vist, at kombinerede transportløsninger kan blive kosteffektive ved hjælp af et tæt samarbejde mellem de forskellige involverede partnere og interessenter.

Tog og ekstra lange lastbiler

Jula har et mål om at være klimaneutral inden 2030, og transport til kædens 54 butikker skal være 100 pct. fossilfrie inden 2025. Jula arbejder med mange forskellige løsninger for at nå dette, bl.a. brug af ekstra høje paller, brug af egen jernbaneløsning, effektiv vejtransport og egen oversøisk transport, der anvender teknologi til at sikre et lavere brændstofforbrug.

Virksomheden har også taget nye kombinationsløsninger i brug. Fx kører containere i dag de ca. 125 km fra Gøteborg Havn til Falköping med jernbane, hvortil de tidligere blev kørt med lastbiler. Derfra transporteres containerne, med særlig tilladelse, på ekstra lange lastbiler til Julas centrallager i Skara. Eksemplet viser, at banen også kan bruges på meget korte distancer – det gælder blot om at have et gennemarbejdet samarbejdskoncept på plads:

Julas fokus på hele transportkæden har ført til en mere effektiv og miljørigtig transport. På årsbasis resulterer fx deres nye kombinationsløsning, der inkluderer bane- og vejtransport, i en årlig reduktion på ca. 6.000 lastbiltransporter mellem Göteborg og centrallageret i Skara. Der er endda også mulighed for kontinuerligt at forbedre løsningen yderligere i samarbejde mellem de involvererede parter. Dette kan eksempelvis ske gennem bedre udnyttelse af materiel og ressourcer, der ellers bare står stille mv.

Pålidelig og kosteffektiv – men terminaldelen skal forbedres

Banetransport, som en del af en kombineret transportløsning, har mange fordele.

Banen er i mange tilfælde billigere, og med den stigende elektrificering af jernbanen i Danmark og det øvrige Europa, bliver transport via jernbanen endnu mere miljøvenlig. Det vil også være nyttigt for at reducere trængslen på vejene, for selvom det primært er personbilerne, der skaber trængslen, vil det naturligvis være nyttigt af få nogle af lastbilerne væk fra vejene. Og modsat hvad mange tænker, så er godstransport via banen meget pålideligt.

Udfordringen for banen er især at opnå samme hastighed som for vejtransport, og det er bl.a. på terminaldelen, der er brug for at sætte ind.

Gods må ikke ankomme til en terminal, der ikke er i drift på det tidspunkt, fx om natten, så godset strander der indtil næste dag. Det er der brug for at finde løsninger for. Der er i det hele taget behov for, at de forskellige parter i værdikæden sætter sig sammen og i fællesskab udvikler gode løsninger, der kan fremme godstransport via jernbanen, så man kan udnytte jernbanens mange fordele til mere godstransport.

Mere fokus på grønnere godstransport i Danmark i Danmark Fremad efterlyses

Senest har Regeringen med udspillet til en ny infrastrukturplan frem til 2035 – Danmark fremad – fremført en række tiltag, som unægtelig også vil gavne godstransport på banen. Med et fokus på den kommende Femernkorridor og dermed transittrafikken efterlyses dog stadig et svar på, hvordan vi kan gøre godstransporten grønnere i Danmark.

Det bliver derfor spændende at se, hvad nye større sats for mere gods på banen i andre lande, som f.eks. senest i Tyskland, vil føre til. Her har man ikke blot indrettet en ny megahub ved Hannover, men samtidig også indrettet infrastrukturen, så der kan omlæsses direkte mellem togene for at spare omkostninger og gøre kombineret transport mere fleksibel.

Det er med andre ord muligt at gentænke en så etableret en transportform som banegods!


Om COMBINE-projektet

COMBINE-projektet har til formål at øge andelen af kombineret transport i Østersøregionen for at gøre transporten mere effektiv og miljøvenlig. Projektet ledes af Hamburg Havn og implementeres sammen med 14 partnere fra Danmark, Tyskland, Sverige, Finland, Polen, Litauen, Letland og Belgien, heriblandt Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark.

 

Europæisk jernbaneår

Jernbanetransport er mere grøn, komfortabel og sikker – og den vil spille en central rolle i EU’s bestræbelser på at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Derfor har EU besluttet at gøre 2021 til ‘Det europæiske år for jernbanetransport’.

I Atkins benytter vi lejligheden til at fremhæve nogle af de mange store fremskridt, der i disse år sker på jernbanen – og hvordan vi ser fremtiden for den skinnebårne trafik.