Category:
Billede af grøn cirkel

20. april 2023 –

For Københavns Kommune har Atkins udarbejdet en livscyklusanalyse med fokus på CO2-aftryk på et af kommunes projekter: udskiftning af vejbroen på Tuborgvej i Emdrup, København.

Københavns Kommune har besluttet at udskifte vejbroen, VB99, over S-banen ved Tuborgvej. Den store mængde trafik, som dagligt bevæger sig over broen, skal derfor omdirigeres under anlægsarbejdet. En løsning, hvor trafikken blot omdirigeres i det nuværende vejnet, vil medføre markante trafikale udfordringer i form af forsinkelser, uhensigtsmæssig omvejskørsel, øget risici for uheld samt en markant stigning af CO2-udledning.

Derfor har Atkins udarbejdet en foranalyserapport for kommunen, hvor flere forskellige trafikale løsninger for en mere hensigtsmæssig omdirigering af trafikken bliver undersøgt. Bæredygtighed er et centralt kriterie, som Københavns kommune vægter højt i valget af den endelige løsning. Atkins’ bæredygtighedseksperter har derfor udarbejdet en livscyklusvurdering af forskellige løsninger og scenarier for omdirigering af trafikken i anlægsfasen, så kommunen kan træffe beslutning om, hvordan broen kan udskiftes med et så lavt CO2-aftryk som muligt.

To mulige løsninger

Af de forskellige trafikale løsninger, som fremlægges i rapporten, har Københavns Kommune udvalgt to løsninger, som skal vurderes ud fra et livscyklusperspektiv. I den færdige rapport har Atkins beregnet og visualiseret de to løsningers CO2-udledning fra den spæde start af løsningernes livscyklus, råmaterialeudvinding, frem til anlægsfasen hvor materialerne er blevet etableret i byggeriet. Rapporten præsenterer CO2-regnskaber for begge løsninger sammen med CO2-regnskaber for ”fossil- og emissionsfri arbejdspladser”, derudover er klimabelastningen for udskiftningen af VB99 også beregnet.

De to mulige løsninger i grove træk:

  1. I denne løsning omdirigeres trafikken via en midlertidig interimsvejbro, der anlægges ved Tuborgvej.
  2. I denne løsning bygges en permanent vejbro ved Bispebjerg Hospital, hvor den nuværende stibro er placeret ved Klædemålet (VB268) og en interimsstibro, som etableres ved Tuborgvej.

CO2-regnskabet er udført ved hjælp af værktøjet InfraLCA, som er udviklet af Vejdirektoratet. Beregningerne er baseret på nedtagning af eksisterende forhold og på mængdeestimat for anlæg af nye broer og omgivende forhold. Drivhusgasserne er målt i CO2-ækvivalenter, som er en enhed, der bruges til at standardisere klimaeffekten af forskellige drivhusgasser.

I Atkins rådgiver vi om valg og fravalg, der skåner miljøet, skaber lang holdbarhed og understøtter fællesskab og livskvalitet på mange infrastrukturprojekter.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed: Bæredygtighed – Atkins Danmark