Trafik

Når en kommune gennemfører byudviklingsprojekter, er det nødvendigt at vide, hvilke konsekvenser forskellige ændringer af byen vil få for områdets trafik. Typisk vil man arbejde ud fra flere scenarier, hvilket kræver detaljeret data og komplekse trafiksimuleringer.

Et nyt webbaseret modelleringsværktøj gør det langt nemmere at forudsige trafikmønstre, evaluere forskellige trafikale scenarier og således sikre et bedre beslutningsgrundlag for kommunens planlæggere.

Data kan hjælpe med at forudse trafikmønstre, når en kommune ændrer byen

I dag foregår en del af kommunernes trafikplanlægning ved brug af detaljerede modeller, der er tidskrævende at opstille og derfor også omkostningstunge. Derfor er der behov for mere ’light’ modeller, der kan understøtte kommunerne med deres trafikplanlægning i forhold til byudvikling. Sådanne light modeller giver mulighed for, at både mobilitetsplanlæggere og byplanlæggere kan samarbejde om, hvor der er behov for anlæg af veje i forhold til den kommende trafik til det nye byudviklingsområde, og hvor der samtidig tages hensyn til den eksisterende trafik.

I Atkins har vi skabt en webbaseret kortløsning, der giver mulighed for at lave estimeringer samt screeninger af fremtidig trafikudvikling som følge af større byudviklingsprojekter. Estimeringerne indstilles med geografiske og demografiske variabler og tilpasses af brugeren til det ønskede område. Dette gøres ved at udpege tilkørselsveje, destinationer, angive antallet af hver bygningstype eller demografi samt tidslinjen for, hvornår hvilke dele af byudviklingsprojektet forventes færdigt. Disse input kombineres med tal for nuværende trafikale forhold ved brug af trafikdata fra TomTom og trafiktællinger fra trafikdatasystemet Mastra.

Ud over at fokusere på ændring i trafikbelastningen i et byområde kan modellen også behandle den genererede støj fra trafik og tog, så dette kan tages med i sammenligningen af de forskellige scenarier.

Sådan fungerer modellen

Modellen tager udgangspunkt i den eksisterende trafiksituation ved at trække på historiske carflow data for området. Herved etableres en før-projekt basis. Den eksisterende trafiksituation visualiseres på den kortfokuserede løsning. Carflow data dækker en stor mængde køretøjer i området, men inkluderer kun de køretøjer, der har sensorer installeret.

Car flow data giver et godt mål for hastigheden på vejene, men der kræves supplerende data for også at estimere total antal køretøjer inden for et givent tidsrum. Den supplerende data er i form af trafiktællinger fra trafikdatasystemet Mastra.

Ved at benytte Mastra-data etableres en korrelation mellem carflow data og de historiske trafiktællinger, hvorved antallet af køretøjer i et givet tidsrum estimeres.

Kan nemt anvendes i andre kommuner og lokalområder

Modelleringsværktøjet er velegnet som beslutningsværktøj, og opstår der nye forudsætninger i byplansområdet, kan man hurtigt aflæse de trafikale konsekvenser. Løsningen er lavet generisk, så den kan nemt bruges i andre kommuner og byområder ved at inddrage de lokale kommunale data.

PROJEKT-FAKTA
Kunde: Gate 21, Høje Taastrup Kommune, Guldborgsund Kommune
Projektperiode: 2021
Ydelser:
  • Carflow data
  • Trafikanalyser
  • Trafik scenarie screeninger
  • Beslutningsstøtte