Hedensted Kommune ønskede at renovere nedbrudte kajindfatninger på Hjarnø Havn. Vi udarbejdede dispositionsforslag og myndighedsprojekt for renovering af de nedbrudte kajindfatninger samt overslag for renoveringsprojektet.

Efterfølgende udarbejdede vi et udbuds- og udførelsesprojekt med etablering af 120 m stålspuns udenpå den eksisterende kaj, nyt afvisertømmer, ny belægning og nyt udstyr i form af bl.a. redningsstiger og -liner. Arbejdet blev påbegyndt i oktober 2015 og afsluttet september 2016. Vi har også bistået med tilsyn med udførelsen af projektet og til slut gennemførelse af aflevering. Efterfølgende har vi varetaget opgaven med reparation af lejer i færgelejet for Hjarnø Færgen.

Eftersyn af Hjarnø Havn

Hedensted Kommunes ønske om renovering af nedbrudte kajindfatninger udsprang af Atkins’ eftersyn af hele havnen. Her efterså vi alle konstruktioner samt planlagde dykkerinspektion og efterfølgende tolkning af disse for konstruktionselementerne under vand. Endvidere stod vi bag planlægning af geotekniske undersøgelser, herunder boringer samt dertilhørende laboratorieforsøg til vurdering af geotekniske forhold og efterfølgende detailprojektering af kajkonstruktioner.

Udarbejdelsen af projektet

Atkins stod for projektering af alle havnekonstruktioner, herunder spunsvæg, pullerter, forankringer, ankerplader, bølgeskærme og pæle. Udover selve udbudsprojektet har vi bistået kommunen med udarbejdelse af nødvendige dokumenter og tegninger til relevante myndigheder i forbindelse med indhentning af tilladelser m.m. til myndighedsprojekt. Desuden varetog vi kommunikation med beboerne i området for at sikre et højt informationsniveau samt tilfredse naboer i løbet af projektperioden.

Atkins har udarbejdet relevante udbudsmaterialer, herunder SAB’er, tilbudslister, projekttegninger til udsendelse af projektet i hovedentreprise. På baggrund af de indhentede tilbud bistod vi kommunen med udvælgelse af entreprenør samt kontrahering.
I løbet af udførelsesperioden har vi stået for byggeledelse og ført tilsyn med entreprenørens arbejder.

PROJEKT-FAKTA
Kunde: Arkil Fundering A/S
Projektperiode: 2019
Ydelser:
Eftersyn af fenderværker og lodrette indfatninger, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, udbuds- og udførelsesprojekt, projektering af duc d’albe, eftersyn af ydermoler, projektering af nyt molehoved, planlægning af dykkereftersyn, kontrahering og tilsyn.