Karise station

Østbanen er en vigtig færdselsåre for mange pendlere på Østsjælland. Det har dog længe stået klart, at de gamle spor er så nedslidte, at der er behov for en gennemgribende renovering. Atkins er totalrådgiver for Lokaltog A/S ved Østbanens renovering. En renovering, som skal sikre passagerne en effektiv og stabil banetrafik langt ud i fremtiden.

Den politiske beslutningsproces er afsluttet og den endelige bevilling til sporrenoveringen er dermed på plads. Mobilisering og etablering af arbejdspladser er påbegyndt i foråret 2023. Fra medio juni 2023 stoppes togdriften og sporrenoveringen går i gang for alvor. Alle strækninger vil være renoveret i løbet af 2024.

Den østsjællandske lokalbane Østbanen strækker sig over ca. 50 km fra Køge til Faxe Ladeplads og med en forgrening fra Hårlev til Rødvig. Som totalrådgiver for Lokaltog A/S assisterer Atkins med at projektere forbedringerne på sporanlægget, herunder udveksling af skinner, sveller og skærver samt renovering af afvandingssystemet.

Ombygning af stationer

Østbanen har 15 stationer. To af disse stationer ombygges i forbindelse med renoveringen. Rødvig Station, som er en af banens endestationer, flyttes én km mod nord, hvormed den sidste del af banen gennem Rødvig og to overkørsler nedlægges. Ved Faxe Syd Station anlægges et nyt krydsningsspor og en supplerende perron. Det nye krydsningsspor vil give en større fleksibilitet i afvikling af banedriften.

I den anden ende af banestrækningen ved Køge er banen forlænget til Roskilde. Det blev den i forbindelse med, at Lokaltog A/S overtager driften mellem Køge og Roskilde. Sammen med renoveringen af banen vil dette give Østbanens passagerer en betydeligt bedre forbindelse mellem Roskilde og hhv. Faxe Ladeplads og Rødvig.

PROJEKTFAKTA:
Kunde: Lokaltog A/S
Projektperiode: 2019 – 2024
Ydelser: Detailprojektering af sporanlæg, ballastarbejder, afvanding, geoteknik og konstruktioner, føringsveje, stærkstrøm, vej samt sikring og fjernstyring.
Fuld håndtering af areal- og ekspropriationsproces, arkæologiske forundersøgelser og myndighedsbehandling. Som en del af opgaven er udført en omfattende VVM-screening af projektet og dets indvirken på omgivelserne.
Fuld håndtering af CSM- og TSI-proces, herunder udarbejdelse af CSM-dokumentation.
Deltagelse med byggeledere til Lokaltogs byggeledelse. Tilsyn under udførelsen med alle projektets fagdiscipliner.
For stationerne udføres disponering af perroner og adgangsveje, perronaptering, belægninger, belysning, beplantning m.m.
Stationer: Disponering af perroner og adgangsveje, perronaptering, belægninger, belysning, beplantning m.m.
Udarbejdelse af CSM-dokumentation.
Ansvar for arbejdsmiljøkoordinering for hhv. bygherre og internt i Atkins – i såvel projekteringsfase som i udførelsesfase.