Biler på motorvej i Danmark

For Høje-Taastrup Kommune har Atkins udført et konceptstudie af effekt, økonomi og finansiering af fuld overdækning af dele af Holbækmotorvejen.

Det primære formål er af sundhedsmæssige årsager at reducere trafikstøj for beboerne i områderne omkring motorvejene. Den lette overdækning skaber samtidig mulighed for etablering af solenergianlæg og delvis finansiering af projektet.

Støj skader vores sundhed

Flere end 700.000 boliger har i dag et støjniveau over de danske grænseværdier for støj, selvom vi bygger støjskærme langs vejene.

Både danske og udenlandske undersøgelser har længe vist, at der er en sammenhæng mellem trafikstøj og en række alvorlige sygdomme. Nu viser et nyligt publiceret dansk studie imidlertid, at der er en sammenhæng mellem trafikstøj og flere stress relaterede sygdomme end hidtil antaget. F.eks. ses særligt et øget antal demenssygdomme og udfordringer i kognitive læringsprocesser hos børn i beboelsesområder med trafikstøj (2021).

Samtidig har WHO udgivet en rapport (2018), hvori det pointeres, at grænseværdierne bør reduceres yderligere, fordi udenlandske studier også har påvist en større sammenhæng mellem alvorlige sygdomme og trafikstøj. WHO anbefaler derfor, at støjgrænsen ved boliger skal nedsættes fra 58 dB til 53 dB. En grænseværdi som ikke er opnåelig med de tiltag, vi anvender i Danmark i dag: Mange steder er der opstillet 4-5 meter høje støjskærme, men skærmene reducerer kun støjniveauet for de stærkt belastede boliger helt tæt på motorvejen, mens boliger i op mod en kilometers afstand fortsat har et støjniveau over støjgrænseværdien på 58 dB.

I udlandet bygger man i dag væsentligt højere og mere effektive støjskærme, end vi har tradition for i Danmark.

En fuld overdækning af de stærkt trafikerede motorveje vil ikke alene reducere støjniveauet til under den danske grænseværdi på 58 dB for en lang række beboere (>1.000 i Hedehusene), men vil også kunne reducere støjniveauet til under 53 dB, som WHO anbefaler.

Lavere støjniveau med grøn gevinst

Undersøgelsen havde følgende hovedformål:

 • Teknisk og arkitektonisk redegørelse af mulige overdækninger
 • Beskrivelse af den tekniske konstruktion og groft anslåede anlægsomkostninger
 • Den forventede reduktion af støjniveau
 • Beskrivelse af de afledte positive effekter og konsekvenser for det omgivende bymiljø
 • Undersøgelse af den formelle proces for etablering og godkendelse af overdækning i samarbejde med Høje-Taastrup og relevante myndigheder og interessenter
 • Overslagsmæssige beregninger af eventuelt solenergianlæg – etablering, drift, rentabilitet.

Beregninger af effekten af fuld overdækning i forhold til dagens afskærmning i 4 m og 5 m højde gennem Hedehusene ses her:

Støjreducering på motorveje

Projektfakta

Kunde: Høje-Taastrup Kommune
Projektperiode: 2021-2022
Ydelser:

 • Beregninger trafikstøj 2022 med nuværende støjskærme
 • Beregning af trafikstøj på det omgivende miljø med fremtidig fuld overdækning
 • Effektberegninger og beskrivelse af de afledte positive effekter og konsekvenser
 • Teknisk og arkitektonisk redegørelse af mulige overdækninger og teknisk konstruktion
 • Sikkerhedsmæssige tiltag, herunder brandsikkerhed
 • Anlægsomkostninger
 • Undersøgelse af den formelle proces for etablering og godkendelse af overdækning i samarbejde med Høje-Taastrup og relevante myndigheder og interessenter
 • Overslagsmæssige beregninger af eventuelt solenergianlæg – etablering, drift, rentabilitet og finansiering

Partnere: KI Rådgivende Ingeniører ApS, Lützen Arkitekter, Kuben Management.

Læs mere om projektet: Støjreducerende overdækning af motorvej med grøn gevinst